Professor

Researcher

 • Takashi Tomine
  Takashi Tomine
 • Takahiro Nemoto
  Takahiro Nemoto

Ph.D Students

 • Yasuhito Tsukahara
  Yasuhito Tsukahara
 • Toshihiro Nakakura
  Toshihiro Nakakura
 • Yui Murase
  Yui Murase

Master Students

 • Andrew Tantomo
  Andrew Tantomo
 • Nahuel Matias
  Nahuel Matias
 • Daniel Wang
  Daniel Wang
 • Ruowei Xiao
  Ruowei Xiao
 • Yu Xiejing
  Yu Xiejing
 • Hiroaki Horigome
  Hiroaki Horigome
 • Masaru Hattori
  Masaru Hattori
 • Minoru Kakuma
  Minoru Kakuma
 • Chiharu Tanaka
  tanaka
 • Yoko Sakuta
  Yoko Sakuta
 • Hikaru Iida
  Hikaru Iida

Graduates

 • Moyu Uchida
  Moyu Uchida
 • Mariko Shiga
  Mariko Shiga
 • Son Etsu
  Son Etsu
 • Miyuru Dayarathna
  Miyuru Dayarathna
 • Atsushi Nishio
  Atsushi Nishio
 • Hiroko Ota
  Hiroko Ota
 • Kanta Takeuchi
  Kanta Takeuchi
 • Hironori Arakawa
  Hironori Arakawa
 • Deng Jie
  Deng Jie
 • Madoka Terasaki
  Madoka Terasaki
 • Masaki Aijima
  Masaki Aijima
 • Takahiro Sasaki
  Takahiro Sasaki
 • Yuri Sugawara
  Yuri Sugawara
 • Kohei Takada
  Kohei Takada
 • Youshuang Xu
  Youshuang Xu
 • Ichin Chen
  Ichin Chen